Dom i mieszkanie

DOM I MIESZKANIE

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

– dom jednorodzinny
– mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
– mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
– stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

– pożaru
– uderzenia pioruna
– wybuchu
– upadku statku powietrznego
– zalania
– huraganu
– gradu
– powodzi
– spływu wód po zboczach
– osunięcia się ziemi
– zapadania się ziemi
– lawiny
– naporu śniegu
– dymu i sadzy
– upadku drzewa
– uderzenia pojazdu

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

– kradzieży z włamaniem,
– rozboju.

Do tego ubezpieczenia włączamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej ubezpieczonego oraz osób mu bliskich stale zamieszkujących i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego, jaki miał miejsce w okresie ubezpieczenia, są oni zobowiązani do naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz uszkodzenia albo zniszczenia mienia.